200 akorda

200 egi.kz

200 platonus

200 g-global

200 mail-ru

В рамках празднования 10-летия Колледжа Евразийского гуманитарного института на базе Специализированного межрайонного военного суда была организована встреча  «Современные технологии в мире права» - час общения со студентами и преподавателями  специальности «Правоведение».
Судья Королевская  Тамара  Петровна  ответила на интересующие студентов вопросы, обратила внимание студентов  наспецифику работы суда, важность и высокую ответственость юристов перед обществом. На примере своей профессиональной деятельности мотивировала студентов на получение прочных знаний.
После с встречи с судьей состоялась беседа с судебным приставом Ж.Мыңбайем.
Студенты получили информацию о работе судебного кабинета и пришли к выводу о том, что им необходимо быть разносторонне развитыми, поскольку специальность имеет связь со многими отраслями деятельности человека.
У студентов возникли вопросы о порядке прохождения экзамена для поступления на службу. Можно также отметить, у них возникла большое желание получить качественные знания по выбранной специальности.
Студенты осознали ответственность, которую накладывает госслужба, они получили большой впечатление от этой встречи и выразили большую благодарность.
Еркасымов Азат: «Я получил необходимые сведения, касающиеся моей будущей професии. Благодаря беседе с Тамарой Петровной я понял, что судьей стать нелегко, что это работа, требующая большой ответственности»
Абдыкаримова Молдир: «Я присутствовала на судебном процессе. В ходе рассмотрения дела оказалось, что отсутствие взаимопонимания между гражданами, исполняющими свой воинский долг, привело к смерти человека. Никто не может остаться к этому равнодушным. Я думаю, что, граждане,выполняющие свой воинских долг, должны проявлять друг к другу уважение  и сочуствие. Непонимание привело к печальным событиям. Но меня обрадовало, что Тамара Петровна сказала, что подобные проишествия происходят очень редко. Впервые посещая судебный процесс, я наблюдала за его ходом, запомнила необходимые мне сведения»
Мұқатай Аружан: «Очень, что мне удалась посетить военный суд. Я усвоила, насколько ответственна его работа. При посещении судебного процесса я увидела современное оснащение. Это камера, вращающаяся на 360 градусов, которая  фиксирует весь судебный процесс от начала до конца, диктофон, с помощью которого записываютя все слова его участников».
Жарылқасым Аида: «В ходе беседы с судебным приставом Ж.Мыңбайем получили много важной информации. Он дал точные сведения о судебном кабинете. Также отговорил о госсужбе, объяснил в чем заключается ее ответственность. Была пердана информация посредством демонстрации видеоматериала. Я буду стремиться получить хорошее образование, поставила себе цель  стать настоящим специалистом».
18 03 12 1

18 03 12 2

18 03 12 3

Бүгінгі таңда елімізде білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев өз сөзінде: «Біз қазір «білім – ғылым – инновация» атты үштік үстемдік құратын постиндустриялық әлемге қарай бағыт алып барамыз» - деген болатын. Ендеше, еліміздің әлемдік үрдістерге енуі - білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өтуқажеттілігін арттыруда екені түсінікті.

Студенттер үшін тәжірбие жас мамандарды даярлауда маңызды рөл атқарып, олардың кәсіби дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар тәжірибе оқу үдерісі құрамының бір бөлігі болып саналады және болашақ мамандарды еңбек жолына даярлауға өз септігін тигізеді, сондай-ақ студенттердің оқу процесінде алған білімдерін тереңдетіп, нығайтады.

Студенттердің өндірістік тәжірибеден өтуін ұйымдастыруын колледждің тәртібі бойынша шығарылған бұйрықтың негізінде (тәжірибе басталатынынан бір апта бұрын) жетекші тағайындап, тәжірибенің мерзімі мен өтетін орны белгіленіп, рәсімделінеді.

Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуіне байланысты Астана қаласының Еуразия гуманитарлық институты колледжінде «0111013 Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі» біліктілігі бойынша «Байқау және бақылау» тәжірибесі өткізіледі. Еуразия гуманитарлық институты колледжі қаламыздағы жоғары білімді де білікті мектептерімен ұзақ мерзімді келісімшарт орнатқан. Кәсіби мамандарды сапалы даярлау –колледждің білім беру қызметінің жетістігі ғана емес, бәсекеге қабілетті мамандарға қызығушылық танытқан әлеуметтік серіктестер ынтымақтастығы. Педагогикалық іс-тәжірибені ұйымдастыру кезінде негізгі талаптың бірі-тәжірибе өту мекемелерін таңдап алу. Айта кетер болсақ,№51 мектеп – гимназиясы, №50 мектеп – лицейі, №48 мектеп – лицейі,№70 мектеп – лицейі және №54 мектеп – лицейі. Бұл мектептерде іс-тәжірибені нәтижелі, тиімді, педагогикалық ғылымның соңғы жетістіктеріне үйрететін білікті, маман ұстаздар бар.

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой–өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен туындап отыр.«Жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез өзгеретін әлемде оның табысты болуын қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру, еліміздің экономикалық әл-ауқаты үшін бәсекеге қабілетті адами капиталды дамыту болып табылады» деп білімді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген.

Ұстаздың жолы-ұлы жол, осы жолда ұлт тәрбиесінің болашағы үшін өскелең ұрпақты білім нәрімен сусындату- бүгінгі педагогтар қауымының алдына қойған маңызды мақсаты. Колледж студенттері жаңа мазмұнды білім беру бағдарламасы бойынша оқытудағы жаңа әдістер мен тәсілдерді, сонымен қатаржаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес стандартты тәжірибе барысында үйреніп әрі қолдана біледі. Сабақ өткізуде студенттер əдіскерлерінен үйренген жаңа əдіс түрлерін жүзеге асырды. Өткізген сабақтарында жеке, жұптықжәне топтық жұмыс түрлерін қолданды.Тәжірибе кезеңінде ұйымдастырылған шаралар -болашақ мұғалімдердің жаңа әдіс-тәсілдерін меңгеруіне жол ашса, шәкірттердің білімнің шыңына жетуіне бағыт берді.Жаңа бағдарламаны іске асыру кезінде, сабақ беру барысында жаңа əдістердің сабаққа тиімділігін көріп жəне оқушылардың қызығушылығын, мотивациясын арттыруда жұмыстар жүргізіледі. Жаңа əдіс-тəсілдерді қолдана отырып, студенттер де, оқушылар да сыни тұрғыдан ойларын дамытып, оқытудың тиімді əрі жемісті болатынына көз жеткізеді.

«Байқау және бақылау» тәжірибесінде студенттер көкейлерінде жүрген көп сұрақтардың жауаптарын алып, жалпы жаңартылған білім беру мазмұнының өзгешелігімен, ерекшелігімен таныстырылады. Педагогикалық тәсілдерді, білім беру бағдарламасындағы оқу мақсаттарына жетуде критериалды бағалау жүйесін қолдануды үйренеді. Белсенді оқыту, СТО стратегияларын тәжірибе барысында қолданады. Жаңа оқу бағдарламасының ерекшелігі – оның ХХІ ғасыр дағдыларын дамытуға бағытталғандығында, яғни ақпаратты іздеу, талдау және интерпретациялау.

Жаңартылған бағдарлама бойынша өткізілетін «Байқау жəне бақылау» тәжірибесін қорғау барысында студенттер өздерінің портфолиясын жасап, өткізген сабақтарында қолданған әдістерді көрнекілік ретінде көрсетіп, әрбір əдіске түсініктеме береді. Тəжірибе қорғау топтарға бөліну форматында болады. Яғни, топтарға бағалаудың, үй тапсырмасын берудің жолдарын, жеке, жұптық жəне топтық жұмыс түрлерін қалай жүзеге асыру керек екендігін түсіндіру берілді. Студенттер берілген бағыт бойынша өздерінің көрнекіліктерін дайындап, əдістерді іс жүзінде көрсете алады. Жаңартылған бағдарлама мен қалыптасқан дəстүрлі бағдарламаның айырмашылықтарын айқын түрде атап, тиімді, тиімсіз жақтарын қоса баяндады.

Жаңартылған білім беру бағдарламасы - озық технологиялардың барлық қыр-сырларын білуге жетелейді. Мемлекет болашағының кепілі- жастарға білім мен тәрбие беру мәселесі екені белгілі. Қазақтың кемел, ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек», -деген. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Осыған орай, білім беру жүйесінде жастарға сапалы білім беріп, олардың үйлесімді дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуында ұстаздың кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі - жалпы педагогикалық, әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгерудің маңызы зор.

Оқушының ой-өрісін кеңейтіп, танымдық белсенлілігін арттыруда, зерттеушілігі арқылы шығармашылық икемділігін дамытуда, біліктілікке ұмтылуда, яғни тұлғаны жан-жақты дамытуды жүзеге асыруда оқу үдерісіне озық технолгияларды енгізу шешуші рөл атқарады, оң нәтиже береді. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел боламыз. Тәуелсіз елдің негізгі тірегі – білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға түсіп, бәйгеден озып келетін заманы туды. Сондықтан жас ұрпақ озық тəжірибені бойына сіңіре отырып, жаңа ұрпаққа заман талабына сай білім нəрін беру керек.

Колледж студенттеріне тәжірибе – жаңартылған білім беру мазмұнын меңгеруге, оқытудың жаңа әдіс–тәсілдерін, инновациялық педагогикалық технологияларды игеруге мүмкіндік жасады. Ата-бабамыз «Оқу-инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді.

Сулейменова Р.Қ.
Еуразия гуманитарлық интститутының колледжі
қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі

В настоящее время рынок труда предъявляет более жесткие требования к квалификации выпускника, уровню его подготовленности. Образование, являясь одним из факторов формирования интеллектуальных ресурсов современного общества, делает упор на использование процессуальной мотивации в обучении, основанной на понимании студентами полезности и значимости выполняемой работы. В этом деле неоценимую помощь оказывают социальные партнеры.

Специализированный межрайоный военный суд по уголовным делам проводит систематическую работу по профессиональной подготовке студентов специальности «Правоведение» колледжа Евразийского гуманитарного института. Сотрудничество осуществляется путем предоставления судом базы для прохождения студентами профессиональной практики, а также проведения различных мероприятий.

Ежегодно в целях профессиональной ориентации и ознакомления с деятельностью суда организуются экскурсии, встречи, в ходе которых студенты имеют возможность узнать о деятельности суда. На таких мероприятиях Ахметжанов Ербол Улытаевич, находившийся в должности председателя суда, выступал с освещением специфики деятельности Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам.

На одном из таких мероприятий для студентов был организован «круглый стол» с участием военных прокуроров, мероприятие произвело на ребят сильное впечатление. Военные прокуроры обратились к студентам с приветствием, дали общую характеристику деятельности и осветили задачи военных прокуроров. Они обратили особое внимание на требования, предъявляемые к современному специалисту, на необходимость постоянной работы над повышением своей квалификации, отметили трудности в ее освоении и пожелали студентам успехов. Такие мероприятия оказывают большое влияние на дальнейший выбор студентами специализации в рамках юридической профессии.

Специализированным военным судом по уголовным делам проводится планомерная деятельность по освещению изменений в судебной системе Республики Казахстан. В частности, судья Королевская Т.П. с главным специалистом суда Талканбаевой Д.К.выезжала в колледж для разъяснения основных направлений реформирования судейского корпуса Республики Казахстан.

На базе суда проводятся мероприятия по ознакомлению студентов с информационной составляющей деятельности судов Республики Казахстан, демонстрируются новшества в оснащении суда. Главным специалистом Исафиной Ж.К была организована встреча по ознакомлению студентов с работой информационного ресурса «Судебный кабинет». Будущие специалисты получили представление об едином окне доступа к электронным сервисам судебных органов РК, призванной расширить возможности граждан по обращению в судебный органы, повысить прозрачность и доверие к их деятельности, а также способствовать развитию правовой культуры населения. Перед студентами выступили судья Дарибаев Б.С. и судебный пристав Мыңбай Даурен. Специалисты суда снабдили нас инструкцией, которая будет использована при изучении студентами данного сервиса для применения в дальнейшей профессиональной деятельности. Мы сочли целесообразным, что студенты специальности «Информационные системы» нашего колледжа, изучив данный сервис, проведут практикум для студентов специальности «Правоведение» по освоению выше названного ресурса.

В русле интеграции процессов обучения и производства судьей Каировым А.М. была проведена лекция по актуальным вопросам воинских преступлений. Тема «Уголовно-правовая характеристика воинских преступлений» существенно дополняет рабочую учебную программу по дисциплине «Уголовное право Республики Казахстан», соответствует законодательству и логике курса. Лекция проводилась в режиме вопросов и ответов, вызвала большой интерес у будущих юристов.

Согласно новым требованиям, профессиональные компетенции, определяющие модель подготовки специалиста, должны исходить из той системы требований, которая предъявляется к конечному результату обучения. Поэтому в формулировании комплекса компетенций специалиста активную роль должны играть работодатели. В ближайшей перспективе они будут принимать реальное участие в формировании образовательного стандарта, в том числе определять компонент изучаемых дисциплин. На сегодняшний день такое сотрудничество в рамках социального партнерства возможно посредством спецкурсов, для проведения которых будут приглашаться специалисты судов.

Взгляд на новые стандарты обучения предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, переход к индивидуализированному обучению. В этом деле краеугольным камнем подготовки специалиста является производственная практика. Руководство суда не просто предоставляет базу для прохождения практики, а стремится заложить важнейшие профессиональный навыки, ответственное отношение к профессии. Со студентами в ходе производственной практики проводится индивидуальная работа по расширению и углублению знаний, выработке практических навыков работы в суде.
Руководство колледжа выражает благодарность руководству Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам и надеется на дальнейшее сотрудничество в рамках социального партнерства.

Преподаватель правовых дисциплин колледжа
Евразийского гуманитарного института
Жакупова Р.Т.